Consultes

   > Enquestes Avançades

ENQUESTA DE PERCEPCIÓ CIUTADANA POUM
Divendres 15 de novembre de 2019

Sant Quirze del Vallès acaba de començar un procés de reflexió col·lectiu que determinarà com serà Sant Quirze en un futur: #SQVFutur, la revisió del Pla d’Ordenació Urbana Municipal que definirà les principals característiques que tindrà el Sant Quirze del futur.

En aquest procés de reflexió s’estableixen un conjunt d’eines de consulta i interrelació perquè tots els ciutadans i ciutadanes participin i construïm plegats el municipi del futur.

És per això que us convidem a contestar aquesta enquesta anònima formulada dins la primera fase d’anàlisi i diagnosi del municipi que continuarà posteriorment amb una fase de propostes per arribar al document de l’avanç del POUM.

Qui pot contestar el qüestionari?

Totes les persones majors de 16 anys, empadronades al municipi o no.

 

Fins quan?

Fins al 15 de novembre

Més informació a www. poum.santquirzevalles.cat 

Loading...

Resultats
Vots Totals:

6

Període de participació: 29 Aug 17 - 30 Sep 17

1 - Sexe

Filtrar per:

2 - Edat

Filtrar per:

3 - Nucli de residència

Filtrar per:

4 - El PGO 2000 preveia pel 2016 una població de 18.950 habitants. La xifra de la població a data 1 de gener de 2016 era de 19.664. Pel que fa al futur del municipi, quina creus que hauria de ser l’estratègia prioritària a seguir?

Filtrar per:

5 - Quins aspectes creus que millorarien la qualitat de vida al municipi?.

Pots escollir com a màxim tres opcions de resposta

Filtrar per:

6 - En una escala de l'1 al 5 valora la facilitat d’accés a l’habitatge de COMPRA

1 indica molta dificultat i 5 molta facilitat

Filtrar per:

7 - En una escala de l'1 al 5 valora la facilitat d’accés a l’habitatge de LLOGUER

1 indica molta dificultat i 5 molta facilitat

Filtrar per:

8 - En una escala de l'1 al 5 valora la facilitat d’accés a l’habitatge de PROTECCIÓ OFICIAL

1 indica molta dificultat i 5 molta facilitat

Filtrar per:

9 - Quines tipologies d’habitatges creus que cal fomentar?. Pots escollir com a màxim dos opcions de resposta.

Informació: el tipus d’habitatge incideix directament en l’increment del cost dels serveis municipals tal com la recollida d’escombraries, la neteja de la Via Pública, etc. Un tipus d’habitatge horitzontal incrementa el cost d’aquests serveis.

Filtrar per:

10 - Com valores en una escala en una escala de l'1 al 5 la mobilitat a les travesseres urbanes?

1 indica lla puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

11 - Com valores en una escala de l'1 al 5 la mobilitat a les xarxes viàries?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

12 - Quina de les següents estratègies, pel que fa a la mobilitat interna, creus que hauria de prioritzar el POUM?.

Pots escollir com a màxim 2 opcions

Filtrar per:

13 - Creus que el municipi està ben dotat d’equipaments, zones verdes i serveis?

Filtrar per:

14 - En que cas que hagis contestat NO a la pregunta anterior, quins creus que manquen?

Pots triar com màxim tres opcions de resposta

Filtrar per:

15 - Quina creus que és la millor manera de situar els equipaments públics?

Filtrar per:

16 - En una escala de l'1 al 5, quin creus que és l'estat de conservació de la Serra de Galliners?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

17 - En una escala de l'1 al 5, quin creus que és l'estat de conservació del Torrent de la Betzuca?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

18 - En una escala de l'1 al 5, quin creus que és l'estat de conservació del Torrent de la Font del Pont?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

19 - En una escala de l'1 al 5, quin creus que és l'estat de conservació del Torrent de la Riera de les Arenes?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

20 - Creus que els espais naturals estan suficientment preservats?

Filtrar per:

21 - En una escala de l'1 al 5, com valores la conservació paisatgística del municipi?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

22 - Creus que la gent jove tendeix a marxar fora del municipi?

Filtrar per:

23 - En una escala de l'1 al 5, com valores la conservació del patrimoni natural del municipi?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

24 - En una escala de l'1 al 5, com valores la conservació de camins?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

25 - En una escala de l'1 al 5, com valores la gestió dels recursos hídrics del municipi?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

26 - En una escala de l'1 al 5, com valores la gestió del sanejament públic del municipi?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

27 - En una escala de l'1 al 5 , com valores la gestió de l'enllumenament públic?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

28 - En una escala de l'1 al 5, com valores la gestió dels residus del municipi (recollida selectiva, poda, andròmines...)?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

29 - En una escala de l'1 al 5, com valores la disponibilitat d'equipaments comercials i serveis?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

30 - En una escala de l'1 al 5, com valores la disponibilitat de sòl per a tallers i petita industria?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

31 - En una escala de l'1 al 5, com valores la disponibilitat de sòl per a construcció?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació màxima

Filtrar per:

32 - Quin tipus d'activitat econòmica creus que s'ha de potenciar al municipi?

Pots triar una única opció de resposta

Filtrar per:

33 - Pel que fa a la localització i integració de determinades activitats econòmiques en la trama urbana (tallers, magatzems, bars, restaurants, locals musicals i discoteques…) marca l'opció que més s’assembli a la teva opinió:

Pots triar una única opció de resposta

Filtrar per:

34 - Creus que l'adequació i consolidació de les zones industrials actual és l'estratègia prioritària que hauria de seguir el POUM en quan al sòl industrial?

Filtrar per:

35 - Quina creus que és la millor manera de situar l'oferta comercial al municipi?

Filtrar per:

36 - Quint mitjà de transport utilitzes preferentment pels desplaçaments fora del municipi?

Pots triar una única opció de resposta

Filtrar per:

37 - Quin mitjà de transport utilitzes preferentment pels desplaçaments dintre del municipi?

Pots triar una única opció de resposta

Filtrar per:

38 - Com valores en una escola de l'1 al 5 la mobilitat dels vianants al municipi?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

39 - Com valores en una escala de l'1 al 5 les infraestructures d'aparcaments existents?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

40 - Com valores en una escala de l'1 al 5 les infraestructures de carrils bici del municipi?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

41 - Com valores en una escala en una escala de l'1 al 5 la xarxa de camins forestals existent?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

42 - Com valores en una escala de l'1 al 5 la xarxa FGC del municipi?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

43 - Com valores en una escala de l'1 al 5 la línia d'autobús que comunica amb Sabadell?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

44 - Com valores en una escala de l'1 al 5 la línia d'autobús que comunica amb Terrassa?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

45 - Com valores en una escala de l'1 al 5 el servei de taxi al municipi?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

46 - Com valores de la xarxa de carreteres municipal, en una escala de l'1 al 5, la C-58?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

47 - Com valores de la xarxa de carreteres municipal, en una escala de l'1 al 5, la C-1413?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

48 - Com valores de la xarxa de carreteres municipal, en una escala de l'1 al 5, la BP-1503?

Filtrar per:

49 - Creus que es pot accedir fàcilment a aquests espais naturals?

Filtrar per:

50 - En una escala de l'1 al 5, com valores la conservació del patrimoni arquitectònic del municipi?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

51 - En una escala de l'1 al 5, com valores la conservació patrimoni arqueològic del municipi?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

52 - Com creus que s'ha de tractar el sòl rústic (no urbanitzable)?

Pots escollir màxim dos opcions de resposta

Filtrar per:

53 - Coneixes algun element del patrimoni històric, artístic, cultural o tradicional que s'hagi de conservar i catalogar?

Filtrar per:

54 - Coneixes algun element del patrimoni natural o paisatgístic que s'hagi de catalogar i conservar?

Filtrar per:

55 - En una escala de l'1 al 5, com valores la disponibilitat de sòl per a activitats industrials al municipi?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:

56 - En una escala de l'1 al 5, com valores la disponibilitat de terrenys per a usos agrícoles?

Entenem 1 com la puntuació més baixa i 5 la puntuació més alta

Filtrar per:
COMENTARIS
Envia
Cancel·lar
Guardar
Сomentari
An error has occurred. Refresh the page and try again
un error va ocórrer mentre es carregava l’arxiu. Si us plau, intenti-ho de nou